Gestió de rebuts

L’AFA gestiona els cobraments dels següents conceptes:

  • Llibres socialitzats i material escolar.
  • Quota AFA
  • Excursions
  • Activitats extraescolars

A tal efecte, gira rebuts en el compte bancari proporcionat per les famílies amb el lliurament del full bancari SEPA.

SOCIS DE L’AFA (ALUMNES DE L’ESCOLA):

Si ja heu lliurat a l’escola el full SEPA amb les dades bancàries en les què s’han de girar els rebuts, no cal tornar-lo a lliurar. A menys que es produeixi un canvi de compte de domiciliació.

USUARIS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (NO SOCIS DE L’AFA):

En el moment de formalitzar la inscripció, cal lliurar a l’AFA el full SEPA degudament complimentat, signat i en format original.

TERMINIS EN QUÈ ES GIREN ELS REBUTS (dos per cada termini):

  • 2 DE SETEMBRE: 1 rebut pagament del material escolar, llibres; 1 rebut d’ excursions i quota AFA.
  • 2 DE NOVEMBRE: 1 rebut pagament del material escolar, llibres; 1 rebut d’ excursions i quota AFA.
  • 2 DE FEBRER: 1 rebut pagament del material escolar, llibres; 1 rebut d’excursions i quota AFA.
  • LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: