INSCRIPCIONS


INFORMACIONS IMPORTANTS SOBRE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

1. El període per fer la inscripció romandrà obert fins al dia 22/09/23, no s’acceptaran cap inscripció fins que es tornin a obrir inscripcións,(us podeu informar amb cada coordinador/a de l’activitat),(s’infomara per xarxes).

2. La inscripció es fa via online a través dels nostres formularis:

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS INFANTILS

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ADULTS

 • Els socis de l’AFA només cal que omplin el formulari online.
 • Per a inscripcions de persones externes a l’AFA: cal omplir el formulari online i fer-nos arribar a la bústia de l’escola el full SEPA degudament complimentat, signat i en format original.

3. Tota persona que no hagi formalitzat la inscripció de l’AFA el primer dia de l’activitat, no podrà ser admesa a classe, el coordinador us enviarà un correu o un WhatsApp de confirmació. El primer dia de classe el monitor tindrà la llista d’inscrits i haurà de verificar que s’ha formalitzat correctament la inscripció. Si es vol provar l’activitat, s’ha de parlar amb el coordinador de l’activitat (llistat de coordinadors i correus electrònics disponibles a la nostra pàgina web) qui s’encarregarà de parlar amb el monitor per gestionar-ho.

4. Totes les activitats extraescolars gestionades per l’AFA han d’estar inscrites amb el formulari d’inscripció de l’AFA, encara que l’empresa encarregada de dur a terme l’activitat hagi sol·licitat una confirmació de continuïtat a l’activitat. Cap activitat s’ha d’inscriure en cap altra entitat que no sigui l’AFA de l’escola i mitjançant el formulari online de la pàgina web de l’AFA

5. Les activitats extraescolar infantils s’iniciaran el dia 2 d’octubre de 2023 i finalitzaran el dia 31 de maig de 2024.

6. Les activitats extraescolars d’adults s’iniciaran el dia 2 d’octubre de 2023 i finalitzaran al mes de juny de 2024.
Normativa de les activitats extraescolars

 1. L’AFA es reserva el dret de modificar la programació de la graella, els preus i els canvis d’horaris en funció dels inscrits en cada activitat.
 2. La inscripció en qualsevol de les activitats comporta la subscripció d’una assegurança d’accidents per import de 5€ que es cobrarà en la primera quota.
 3. Aquells interessats que no siguin socis de l’AFA de l’Escola Dr.Serés caldrà que paguin 33€ en concepte de quota, que es cobraran al primer rebut. Només es cobrarà una quota per cada persona inscrita, independentment del número d’activitats a les què s’inscrigui.
 4. Tant l’alta com la baixa de l’activitat s’haurà de comunicar per escrit a l’AFA, mitjançant els formularis dissenyats a aquest efecte.
 5. Les activitats es regulen segons els usos i reglaments establerts en cadascú dels edificis on s’imparteixen i l’ incompliment de les normes d’ús pot causar la baixa de l’alumne.
 6. En cas d’impagament d’una quota mensual es donarà de baixa a l’alumne, i en cas de devolució del rebut bancari es cobraran 5€ en concepte de despeses bancàries.
 7. L’AFA confirmarà la inscripció definitiva a l’activitat un cop comprovat que hi ha un número d’inscrits suficient per engegar-la.
 8. En el cas de baixa de l’activitat: aquesta baixa serà efectiva a partir del dia 1 del mes següent a la seva comunicació.
 9. En el cas d’altes a activitats un cop iniciada l’activitat: si l’alta es produeix la primera quinzena de mes, es cobrarà tota la mensualitat, si es produeix la segona quinzena, es cobrarà la meitat de la mensualitat.
 10. Cap alumne pot iniciar l’activitat fins que el coordinador enviï la confirmació de alta correcta i el dia que pot començar l’activitat.
 11. Els pares, mares o tutors legals dels alumnes menors d’edat que participin en les activitats extraescolars són responsables de la seva entrega al monitor o monitora de l’activitat i de la seva recollida. Si el tutor o tutora de l’alumne permet que aquest vingui o marxi sol, els pares o tutors han de presentar el full d’autorització corresponent. Aquest supòsit és per a les activitats que es realitzen un cop finalitzada la jornada escolar i per les activitats realitzades a migdia on l’alumne no està al menjador escolar.
 12. Les activitats extraescolars d’adults estan obertes per a socis i socis col·laboradors. Les activitats extraescolars infantils tant en horari escolar com de tarda nomes estan obertes a nens socis de l’Escola Doctor Serés.